Polityka rachunkowości: co to jest i na czym polega?

Polityka rachunkowości to zestaw zasad, procedur i wytycznych, które firma przyjmuje w celu ustalenia, mierzenia, prezentowania i ujawniania informacji finansowych w swoich sprawozdaniach finansowych. Jest to rodzaj ramy referencyjnej, która pomaga organizacji w jednolitym i zgodnym podejściu do rachunkowości. Opracowane reguły powinny zostać zatwierdzone oraz ujęte w jednym spójnym dokumencie.

Kto musi mieć politykę rachunkowości

Każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe, ma obowiązek opracować i wdrożyć stosowną dokumentację opisującą w języku polskim zatwierdzone przez nią zasady rachunkowości. Polityka rachunkowości dotyczy zatem między innymi fundacji, stowarzyszeń, spółek kapitałowych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Rzetelnie opracowana polityka rachunkowości jest jednym z filarów skrupulatnie prowadzonej księgowości

Co zawiera polityka rachunkowości

Elementy polityki rachunkowości mogą obejmować między innymi:

  • zasady rozpoznawania i ujmowania: jakie transakcje i zdarzenia powinny być uwzględniane w księgach rachunkowych, a także jak je klasyfikować i mierzyć.
  • zasady wyceny: jakie metody wyceny aktywów, zobowiązań i kapitału powinny być stosowane, na przykład koszt historyczny, wartość godziwa czy koszt aktualny.
  • zasady ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych: jakie informacje powinny być ujawniane w sprawozdaniach finansowych, aby dostarczyć użytkownikom rzetelny obraz sytuacji finansowej i wyniku finansowego firmy.
  • zasady korekty błędów rachunkowych: wytyczne dotyczące korekty błędów rachunkowych i sposób ich uwzględniania w księgach rachunkowych.
  • polityka dotycząca ważnych szacunków: wskazówki dotyczące postępowania w przypadku sytuacji, w których konieczne jest dokonanie szacunków (np. wartość godziwa aktywów niematerialnych, rezerwy na ryzyko).

Ile kosztuje opracowanie polityki rachunkowości

Koszt przygotowania polityki rachunkowości przez profesjonalne biuro rachunkowe zależy od kilku aspektów. Należą do nich między innymi: stopień skomplikowania operacji gospodarczych w organizacji, wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności. 

Polityka rachunkowości jako filar zarządzania

Polityka rachunkowości jest istotnym elementem zarządzania finansami firmy i ma wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych. W niektórych przypadkach organizacje są zobowiązane do ujawniania swojej polityki rachunkowości w notach do sprawozdań finansowych. W dużych przedsiębiorstwach polityka rachunkowości może być bardziej rozbudowana i kompleksowa ze względu na specyfikę działalności oraz międzynarodowe standardy rachunkowości (jak np. MSSF/IFRS). Jeśli chcesz omówić kwestię opracowania polityki rachunkowości dla Twojej firmy, skontaktuj się z doświadczonymi specjalistami z AMG Biuro Rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *